Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

internetového obchodu eshop.fstrebic

 

1. Všeobecná ustanovení

Provozovatel tohoto internetového obchodu SK Fotbalová škola Třebíč,z.s.se sídlem Vrchlického 990, 674 01 Třebíč, IČO: 66610591 (dále jen "Prodávající") zveřejňuje tímto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“), které platí pro nákup v e-shopuhttp://eshop.fstrebic.cz/web/ a které upravují vztahy mezi smluvními stranami, kterými jsou Prodávající a zákazník (dále též „Kupující“).

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Odesláním či odevzdáním závazné objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto VOP pro úpravu vzájemných práv a povinností, jež plynou ze smluvního vztahu, který vzniká koupí Zboží, a všech jejich součástí v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky, přičemž tyto ceny jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodávajícího. Na tyto VOP je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného Zboží.Ve svém aktuálním znění VOP představují znění kupní smlouvy, ledaže by bylo výslovně stanoveno něco jiného. Jestliže VOP některá práva a povinnosti neupravují, řídí se tato práva a povinnosti ustanoveními příslušných předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., zákona na ochranu spotřebitele.

 

Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Kupujícího i Prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího). Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

 

3. Proces objednání

Objednávku je možné uskutečnit pomocí webového portálu www.eshop.fstrebic.cz

Takto učiněná objednávka musí splňovat minimální náležitosti a obsahovat nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a doručení požadovaného Zboží k zákazníkovi. Zákazníci musejí uvést minimálně tyto údaje: (1) jméno a příjmení Kupujícího, (2) přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), (3) počet kusů Zboží, (4) požadavky na vytvoření potisku.

 

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu dodatečnou lhůtu 7 dní. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotnou kupní smlouvou se stává v okamžiku stvrzení objednávky odesláním potvrzovacího e-mailu Prodávajícím po té,co Kupující odeslal objednávku přes internetové stránky www.eshop.fstrebic.cz, a to na e-mailovou adresu, kterou Prodávající uvedl v objednávce. Tímto stvrzením vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

 

 

4. Dodací podmínky

Prodávající nabízí jako jediný způsob dodání osobní převzetí zboží objednaného Zboží. Ve výjimečných případech lze individuálně sjednat odlišný způsob dodání a úhrady dopravy.

 

Prodávající doručí Zboží Kupujícímu zpravidla ve lhůtě 10 dnů od potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v těchto VOP, si Prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení Zboží.

 

K veškerému zakoupenému Zboží je vždy přiložen daňový doklad.

 

Okamžikem převzetí Zboží Kupujícímu na něj přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží.

 

I v případě, že si Kupující neodebere objednané Zboží, je povinen uhradit cenu Zboží. 

 

V případě, že si Kupující Zboží nevyzvedne do 1 měsíce, je povinen uhradit Prodávajícímu částku 300 Kč, jako náhradu nákladů na uskladnění Zboží. V případě, že si Kupující nevyzvedne již zaplacené Zboží do 6 měsíců, je Prodávající oprávněn se Zbožím naložit dle vlastní vůle, přičemž kupní cena, pokud již byla předem Kupujícím uhrazena, se nevrací.

 

5. Sdělení Prodávajícího dle ustanovení o OZ Kupujícímu v postavení spotřebitele

Prodávající sděluje v souladu s ust. § 1820 OZ, že:

  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případných nákladů na dodání Zboží Kupujícímu, jak je blíže popsáno níže v těchto VOP),
  2. požaduje úhradu celé Kupní ceny při převzetí Zboží Kupujícím,
  3. ceny Zboží jsou na webových stránkách provozovaných Prodávajícím uváděny včetně daně z přidané hodnoty, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvolené metody dodání Zboží,
  4. Kupující, který je spotřebitelem, může uplatnit stížnost u Prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na příslušné orgány dohledu nebo státního dozoru (viz čl. 8. těchto VOP).
  5. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu VOP. Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, částku, kterou Kupující uhradil za Zboží. Pro vrácení peněz Prodávající použije stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. Platbu vrátí Prodávající až po obdržení vráceného zboží.

 

6. Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena zahrnuje cenu Zboží, veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením a doložením všech příslušných dokladů. Cena za dopravu Zboží se hradí zvlášť.

Platbu je možné provést dvěma způsoby:

  1. V hotovosti při převzetí zboží – osobní odběr
  2. v hotovosti na dobírku při převzetí Zboží od přepravce, v místě určeném kupujícím v objednávce, vyjma osobního odběru;

 

7. Ochrana osobních údajů

Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze; uvedené se netýká údajů, jejichž uchování vyžaduje jiný právní předpis pro účely např. daňové a účetní. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících Prodávající nepředává žádné další osobě, výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení Zboží. Jednotlivé objednávky jsou po svém uzavření společností Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

 

8. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího http://eshop.fstrebic.cz/web/kde je má Kupující k dispozici. Novější VOP ruší VOP vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto VOP se posuzují vždy podle VOP platných v době vzniku právního vztahu. VOP platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem. Prodávající obchoduje pouze na základě těchto VOP.

 

Dílčí plnění je přípustné a Kupující není oprávněn je odmítnout.

 

Stížnosti a připomínky Kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a Kupujícím, vyřizuje Prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může Kupující písemně zaslat na emailovou adresu info@fstrebic.cz nebo na tel. Čísle +420 602 861723. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace.

 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Kupujícím, pokud je Kupující neodmítne.

 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů vykonává Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

9. Reklamační řád

9.1. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád vydává Prodávající pro stanovení předpokladů, podmínek, náležitostí a postupu Kupujícího a Prodávajícího v případě, že vznikne na straně Kupujícího oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady Zboží či záruky za jakost. Reklamační řád byl vypracován dle OZ zákona o ochraně spotřebitele. Prodávající je oprávněn přiměřeně použít tento reklamační řád i na Kupujícího, který není spotřebitelem.

 

9.2. Převzetí Zboží

Kupující se zavazuje Zboží při převzetí zkontrolovat a případné zjevné vady uplatnit u Prodávajícího ihned, na pozdější uplatňování vad zjevných nebude ze strany Prodávajícího brán zřetel.

 

9.3. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží je při převzetí Kupujícím ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě se smlouvou a Prodávající s tím souhlasí, je povinen bez zbytečného odkladu uvést Zboží do stavu odpovídajícímu smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď opravou Zboží, nebo jeho výměnou (po dohodě s Kupujícím lze vyměnit za jakékoliv Zboží). Není-li to možné, může Kupující po odsouhlasení Prodávajícího požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

 

9.4. Záruční podmínky

Vyskytne-li se u zakoupeného Zboží v záruční době vada, má Kupující právo uplatnit práva z vadného plnění a záruku za jakost.
Vadou se rozumí změna (vlastnosti) Zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) Zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je Zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Uplatní-li Kupující právo z odpovědnosti za vady Zboží či záruku za jakost řádným způsobem, je pověřený pracovník Prodávajícího povinen vadu zaevidovat a řešit. Práva z vadného plnění a záruka za jakost se považují za řádně uplatněné, jestliže jim nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované Zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít Zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny. Vyřízení reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízeno ve lhůtě 30 dnů, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem předání reklamovaného Zboží Prodávajícímu.

 

9.5. Způsob uplatnění

Kupující může uplatnit práva z vadného plnění a záruku za jakost (i) elektronicky na elektronické adrese:http://eshop.fstrebic.cz/web/, (ii) telefonicky na čísle +420 602 861 723.
Kupující zašle, případně osobně dopraví Zboží, u kterého uplatňuje práva z vadného plnění či záruku za jakost na adresu Prodávajícího: Vrchlického 990, 674 01 Třebíč. Nákup zboží prokazuje Kupující nákupním dokladem (fakturou). Bez předložení nákupního dokladu není možné zahájit reklamační řízení.
Jakmile Kupující uplatní některé z práv z vadného plnění či záruky za jakost, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem Prodávajícího jinak.
Kupující se může informovat o stavu řízení (i) na e-mailové adrese info@fstrebic.cz, (ii) telefonicky na čísle +420 602 861 723.

 

9.6. Lhůty

Záruční doba je 24 měsíců (není-li v záručním listě uvedena doba delší) a začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.
Práva z vadného plnění musí být uplatněna dle ustanovení § 2099 a násl. OZ.
Pokud je výsledkem řízení výměna Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží. Při výměně vadné součásti Zboží se vztahuje nová záruční doba na vyměněnou součást.

 

9.7. Vady odstranitelné a neodstranitelné

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita Zboží. V případě výskytu odstranitelné vady má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo jejíž odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby Zboží bylo řádně užíváno jako Zboží bez vady, má Kupující právo požadovat výměnu Zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od smlouvy. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání Zboží jako Zboží bez vady a Kupující nepožaduje výměnu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady.

 

9.8. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí VOP Prodávajícího.